Phương thức nhận cải tạo, sửa chữa các công trình nhà ở: *  Chi phí: Công ty xây dựng công trình Đà Nẵng sẽ thông báo sau khi đến khảo sát và lập dự toán chi ti ...