KIỆT TÁC ĐI CÙNG THỜI GIAN Hồ sơ thiết kế bao gồm:   I - Thiết kế sơ bộ:  Khách hàng tạm ứng 20% giá trị hợp đồng dự kiến để chúng tôi làm phương án thiết kế. Hồ sơ gồ ...